การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555

Publish Year International Journal 5
2020 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 646-651
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exSaipom, S, "Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine load", APPLIED THERMAL ENGINEERING, ปีที่ 139, กรกฎาคม 2018, หน้า 334-340
2018 inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Air Temperature on Flow Over NACA 0012 Airfoil Rear Spoiler of a Car", International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 26-29
2016 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2016, หน้า 245-249
2016 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exMr Sudecha Srisuwan, exDr Manida Tongroon, "Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle", Energy Conversion and Management, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-11
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ความเข้ากันได้ของวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์กับเชื้อเพลิงผสมเอธานอล-แก๊สโซลีน (อี85)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 33-44
Publish Year International Conference 4
2019 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force", 2019 The 5th International Conference on Mechanical Design and Engineering, 16 - 19 มีนาคม 2019, Osaka ญี่ปุ่น
2019 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone", 2019 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology, 26 - 28 เมษายน 2019, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON FLOW OVER NACA 0012 AIRFOIL REAR SPOILER OF A CAR", Proceedings of 139th The IRES International Conference, 5 - 6 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Optimal Design of the Inverted GOE 178 Airfoil Profile Rear Spoiler for Student Formula Competition Car", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย