Search Result of "สมรรถนะการผสม"

About 98 results
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินสมรรถนะการผสมของสบู่ดำ 6 accession (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว (2001)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สมรรถนะการผสมพันธุ์ของอ้อย 5 พันธุ์กับลูกผสมข้ามชนิด (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

สมรรถนะการผสมระหว่างประชากรข้าวโพดหวาน KSC 3 และ TSC 1 DMR (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สิทธินันต์ จองโพธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นางสาว จงกลลดา พลายดี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์, พืชไร่, การจัดการวัชพืช, การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิพัทธ์ฌา พอบขุนทด

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย ศรันย์ หงษาครประเสริฐ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช

Resume

12345