Conference

Article
การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีพันธุกรรมเขตร้อนร่วมกับเขตอบอุ่น
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต และการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
Class
ชาติ
Date
24 - 25 กรกฎาคม 2014
Location
อำเภอ เมือง นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-