Journal

Wood Science and Technology (ISSN: 00437719)
46
1-3
143-155
มกราคม 2011
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01310231 ชื่อวิชา Wood Chemistry,31 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01310341 ชื่อวิชา Pulping & Bleaching Technology,1 มิ.ย. 2011 - 31 ธ.ค. 2011