Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Dr.rer.nat (Wood Chemistry and Chemical Technology of Wood), University of Hamburg , Germany, 2541

  Expertise Cloud

  Acid pretreatmentAgricultural residualAlkali Sulfitealpha-celluloseAppropriate pulping processBaccaurea ramiflorabasic densitybiodegradableBiomass cane bagassecelluloseChemical compositionChemical Pulpcontact angleDendrocalamus asperdensitydisposable facemaskDissolving pulpECF= Elemendtally Chlorine-freeblechingElaeis guineesis Jacq.Elemental chlorine-free (ECF) bleachingElemental chlorine-free bleachingEucalyptus camaldulensisEucalyptus hybridsFiber characteristicsfiber classificationFiber fractionfiber fractionationfiber lengthFiber morphologyfibrillationFines fractionFolding crackFruits and vegetablesHighland bambooJet/wire speed ratioKraft pulpingligninLinerboardMachine direction/cross machine directionMicro-elongationmolded pulpMorphological fiberNear Infrared SpectroscopNear-infrarednear-infrared spectroscopyNondestructive evaluationNonwoodOil palmOrganosolvPaper industrial ultilizationPapermaking propertiesPCRphysic nut branch and stemplant fiberPLSRPulp and Paper TechnologyPulp blendSugarcane strawSunn hempsurgical masksweet bambooTCF=Tolally Chlorine-Free bleachingtensile ratiowet-laid nonwovenWood basic densityWood Chemistryการขยายพันธุ์การจัดการป่าทดแทนการใช้ประโยชน์ไม้การฟอกเยื่อโดยใช้อนุพันธ์คลอรีนการฟอกเยื่อโดยปราศจากอนุพันธ์คลอรีนการย่อยสลายตามธรรมชาติคร่าวฝาประตูคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ความหนาแน่นเนื้อไม้คุณสมบัติเส้นใยชีพลักษณ์เซลลูโลสโซดาเอทานอลลิกนินฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อเคมีของไม้เนื้อไม้สบู่ดำ (physic nut wooใบและยอดอ้อยป่าทดแทนปาล์มน้ำมันยานยนต์เยื่อเคมีระบบสารสนเทศลำไผ่บนที่สูงลิกนินวนวัฒน์วิธีวัสดุเส้นใยธรรมชาติเส้นใยเส้นใยพืชหน้ากากทางการแพทย์หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอัลคาไล์ซัลไฟด์อัลคาไลน์ซัลไฟต์แอโรเจล และคาร์โบเจลเฮมิเซลลูโลส

  Interest

  Pulp and Paper Technology, Wood Chemistry, เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อเคมีของไม้

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Eucalyptus camaldulensis density and fiber length estimated by near-infrared spectroscopyInagaki T., Schwanninger M., Schwanninger M., Kato R., Kurata Y., Thanapase W., Puthson P., Tsuchikawa S.2012Wood Science and Technology
  46(1-3),pp. 143-155
  49
  2Kinetic study on delignification of kraft-AQ pine pulp with hydrogen peroxide catalyzed by Mn(IV)-Me4DTNECui Y., Puthson P., Chen C., Gratzl J., Kirkman A.2000Holzforschung
  54(4),pp. 413-419
  15
  3ASAM pulping of Eucalyptus camaldulensis and TCF bleaching of the resulting pulpsPuthson P., Kordsachia O., Odermatt J., Zimmermann M., Patt R.1997Holzforschung
  51(3),pp. 257-262
  9
  4Soda pulping of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) and its usage in molded pulp packagingYimlamai P., Ardsamang T., Puthson P., Somboon P., Puangsin B.2023Journal of Bioresources and Bioproducts
  5
  5Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboardPanthai S., Patchiyo T., Puthson P., Somboon P.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 499-504
  3
  6Effect of long-fiber hardwood kraft pulp from Baccaurea ramiflora Lour. on handsheet properties of pulp blendsArdsamang T., Puthson P., Somboon P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 287-294
  0