ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exนายปราโมทย์ กุศล, "Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurement", Journal of Food Engineering, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 50-56
2011 exT. Inagaki, R. Kato, Y. Kurata , exM. Schwanninger , exR .Kato , exY. kurata, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Tsuchikawa, "Eucalyptus camaldulensis density and fiber length estimated by near-infrared spectroscopy", Wood Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2011, หน้า 143-155
Publish Year International Conference 7
2012 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, exนางสาวสิรินารฏ น้อยพิทักษ์, "NON-DESTRUCTIVE CLASSIFICATION OF TRANSLUCENT FLESH MANGOSTEEN BY NEAR INFRARED INTERACTANCE", Internationl Conference of Agricultural Engineering CIGR-Ageng 2012, 9 - 12 กรกฎาคม 2012, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2008 exนางจริยา ประศาสศรีสุภาพ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKenji Ono, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exKyoko Katsumata-saito, exTomoko Sugimoto, exSatoru Miyata, exTadao Goto, exKenji Iiyama, "Preliminary study of quantitative determination of cellulose,hemi-cellulose and lignin in artificial biomass samples by using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKenji Ono, exKeizo HIRAI, ex Tomoko Sugimoto, exKyoko Katsumata-saito, ex Masahiro Amari, "Identification of the peculiar absorption bands for lignin and holocellulose in tree litters in the NIR region", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2006 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Preliminary Study on Quantitive Determination of Ethanol in Gasohol by using Near Infrared Spectroscopy", In The 22 nd NIR Forum, 8 - 10 พฤศจิกายน 2006, ญี่ปุ่น
2006 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "A New Method of Moving Window Cross Validation", The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐเกาหลี
2006 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Discrimination and quantification of adulterated olive oils by using near infrared spectroscopy.", The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐเกาหลี
2006 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Determination of monosaccharide contents from Eucalyptus camaldulensis wood for pulp and paper industry in Thailand.", The Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 5
2013 exสารสิน รัตนเสถียร, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ", ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556, 2 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 exศสิมา ตรีแก้ว, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบ ความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง", ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556, 2 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2011 exนายวรพงษ์ อธิหิรัญวงศ์, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Satoru Tsuchikawa, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Near Infrared Spectroscopy for Assessment of Wood Density and Fiber Characteristics from Eucalyptus Hybrids: A Comparison between PCR And PLSR", The 21st National Graduate Research Conference, The Graduate School of Rangsit University, Bangkok, Thailand, 26 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, exซาโตรุ มิยาตะ, "การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Application of Searching Combination Moving Window Partial Least Squares to Noninvasive Blood Glucose Assay with Near-Infrared Spectroscopy", The 3rd KAPI Annual Conference 2548, 5 สิงหาคม 2005