Journal

Article
การประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
1 (พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2011
Page
67-70
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก รับซื้อและจำหน่ายผลมะละกอเพื่อการบริโภคสุกสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อได้,1 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วารสารสารเคหการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"วัดคุณภาพผลมะละกอด้วยเทคนิค NIR",1 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2554,3 ธ.ค. 2011 - 11 ธ.ค. 2011