Journal

Article
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังกา แหล่งทุน :อุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012