พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "Rice straw paper incorporated with activated carbon as an ethylene scavenger in a paper-making process", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 511-517
2009 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effect of hydroxypropyl methylcellulose and lipid on mechanical properties and water vapor permeability of coated paper", Food Research International, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 307-311
Publish Year National Journal 2
2009 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับเอทิลีน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 283-286