Journal

Article
ความสามารถในการทนต่อการแช่แข็งของน้ำเชื้อพ่อม้าพื้นเมืองไทยในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่างชนิด
Journal
Chulalongkorn Medical Journal (ISSN: 01256483)
Volume
39
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2009
Page
105-114
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author