Journal

Animals (ISSN: 20762615)
14
5
1-14
มีนาคม 2024
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน