Journal

Article
Occurrence and Health Risk of Patulin and Pyrethroids in Fruit Juices Consumed in Bangkok, Thailand
Journal
Journal of Food Protection (ISSN: 0362028X)
Volume
80
Issue
9
Year
พฤศจิกายน 2017
Page
1415-1421
Class
นานาชาติ
DOI
10.4315/0362-028X.JFP-17-026
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชื้อราพาทูลินในน้ำผลไม้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535413 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,7 ส.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อราแห่งชาติ,1 มิ.ย. 2017 - 3 มิ.ย. 2017