โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 การขับเคลื่อนของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของสื่อสังคมออนไลน์นำไปสู่ความชื่นชอบในร้านอาหาร รวมถึงการแสดงสถานะทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 กลยุทธ์เนื้อหาชั่วคราวของร้าน shein_thailand ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของลูกค้าที่ส่งผลต่อการบริโภคแฟชั่นเนิบช้า : อิทธิพลของการให้ความสำคัญกับแฟชั่นเนิบช้าของลูกค้าในฐานะตัวแปรกำกับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 7 1 0 0
2024 ผลกระทบของแบนเนอร์โฆษณาเกมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเสมือนของผู้เล่นเกมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 อิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความเต็มใจในการสนับสนุนวิดีโอสตรีมมิ่งโดยส่งผ่านความผูกพันทางอารมณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2023 ประสบการณ์ตราสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความภักดีผ่านการสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค Generation Y ในธุรกิจดิจิทัลเเพลตฟอร์มการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2023 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศคติและความตั้งใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2023 ปัจจัยการตอบสนองทางอารมณ์ของโฆษณาแฝงผ่านซีรีส์เกาหลีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2022 ผลกระทบของการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่อตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2022 อิทธิพลของสตรีมเมอร์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจรับชมอีสปอร์ตของกลุ่มผู้บริโภค Generation Z หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2022 อิทธิพลของโซเชียลมีเดียอินฟลูอินเซอร์ต่อแนวคิด 3Rs ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2022 ปัจจัยการตลาดแบบรู้ใจส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยมีปัจจัยประสบการณ์ผู้บริโภคคั่นกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0