กลยุทธ์เนื้อหาชั่วคราวของร้าน shein_thailand ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ และความตั้งใจซื้อ