Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2549
  • วท.ม. (เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2022 การพัฒนาปฏิกิริยาการขจัดออกซิเจนของ อิพอกไซด์และไดออลเพื่อให้ได้แอลคีนแบบมีคอนฟิกุเรชันตรงข้ามกับสารตั้งต้น โดยใช้นิกเกิลและฟอสฟีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 1 0 0
  2022 การสังเคราะห์สารกลุ่ม 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนน เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงาน ของเอนไซม์ที่มีผลต่อโรคในผู้สูงอายุและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาปฏิกิริยาซี-เอซ แอคทิเวชั่น ของเบนซาไมด์และแอลคีนโดยใช้โลหะนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนนที่มีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 3 และ 4 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การศึกษาและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Chrysosporazines A-C ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของ P?Glycoprotein และ การพัฒนาปฏิกิริยา C-H activation ของ benzamides กับ cinnamyl alcohols โดยใช้โลหะนิกเกิลตัวเป็นเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์ 3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one ที่เป็นสารมัธยันต์ของ chrysosporazines A-C หัวหน้าโครงการ ทุน PRF ((Preproposal Research Fund) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0