การพัฒนาปฏิกิริยาการขจัดออกซิเจนของ อิพอกไซด์และไดออลเพื่อให้ได้แอลคีนแบบมีคอนฟิกุเรชันตรงข้ามกับสารตั้งต้น โดยใช้นิกเกิลและฟอสฟีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)