การสังเคราะห์สารกลุ่ม 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนน เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงาน ของเอนไซม์ที่มีผลต่อโรคในผู้สูงอายุและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง