Person Image

  Education

  • Doctoral of Philosophy, Keio University, Japan, 2017
  • M.Eng, Chulalongkorn University, ไทย, 2012
  • Bs.c., Chulalongkorn University, ไทย, 2010

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2019 แบบจำลองเชิงผสมผสานระหว่างกลไกการเรียนรู้และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของเมตาดาต้าเพื่อการจำแนกประเภทคุณภาพของแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 1 0 0
  2019 ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2019 การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2019 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การสร้างสัญลักษณ์นำโชคเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 รูปแบบสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0