การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม