แบบจำลองเชิงผสมผสานระหว่างกลไกการเรียนรู้และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของเมตาดาต้าเพื่อการจำแนกประเภทคุณภาพของแหล่งน้ำ