ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year National Journal 2
2021 exพันศักดิ์ บุญส่่ง, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นของสารหนู โครเมียม และสังกะสี เพื่อปกป้องชีวิตของสัตว์น้าในระยะยาว", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 54-67
2021 exวรทัตต์ มณีนพรัตน์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตกสะสมแบบแห้งของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 233-244