Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การออกแบบระบบการจัดการการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำสู่การเป็นชุมชน Net Zero ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2022 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับการเป็นพื้นที่ต้นแบบในระดับประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน (Ozone) และการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซี (UV-C) ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หัวหน้าโครงการ โครงการทุนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 2 0 0
  2019 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4 0 0 0
  2017 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2017 ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 1 0 0
  2017 ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 1 0 0
  2015 ปัจจัยเกี่ยวข้องและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าผักสูงอายุในตลาดสด กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย - 1 0 0 0