การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับการเป็นพื้นที่ต้นแบบในระดับประเทศ