การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichat Ong-artborirak, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exWattasit siriwong, exThitirat Nganchamung, "Non-carcinogenic health risk from carbamate pesticide exposure of toddlers living in agricultural areas of Thailand", International Journal of Environmental Health Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1-11
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติรัช งานฉมัง, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exวัฒนสิทธิ์ ศิริวงษ์, exMark Gregory Robson, "Health risk assessment of dermal exposure to Chlorpyrifos among children in agricultural areas in Sakon Nakhon Province, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 9-10, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 2277-2287
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "The Application of Intervention Mapping in Developing a Parental Behavior Modification Program for Pesticide Exposure Prevention Among Children in Agricultural Areas for a Sub-District Health Promotion Hospital, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-81