Journal

Article
พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
Journal
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (ISSN: 19058160)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
71-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-