Journal

พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (ISSN: 19058160)
13
1
71-81
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-