หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2017 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีเสถียรภาพต่อน้ำเพื่อใช้ในการดูดซับ CO2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 6 0 0
2022 การประเมินความสดใหม่ของเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลด้วย “ตัวดมกลิ่นความสด” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0