การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

  • inดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี