โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 1 0 0
2018 การศึกษาปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกงานสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 สัมฤทธิผลของการบูรณาการเพลงในฐานะเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมคำศัพท์ กรณีศึกษา:นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยการจัดการ 1 1 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ผู้ร่วมวิจัย กรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 0 0 0