สัมฤทธิผลของการบูรณาการเพลงในฐานะเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมคำศัพท์ กรณีศึกษา:นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Out-of-Class Instructional Media Integrated Songs to Enhance Vocabulary Knowledge of EFL University Students", International Journal of Arts and Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า 147-164
Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Out-of-Class Instructional Media Integrating Songs to Enhance Vocabulary Knowledge of EFLUniversity Students", International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines (Harvard & MIT 2019), 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019, Boston, MASSACHUSETTS อื่นๆ สหรัฐอเมริกา