ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, inนางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 45-64