Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2017 การทดสอบการถ่ายเลือดในสุนัขด้วยเม็ดเลือดแดงที่ลดแอนติเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การใช้เอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเป็นตัวชี้วัดชีวภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขที่ดัดแปลงแอนติเจน: เทคนิคที่รวดเร็วและถูกต้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การประยุกต์ใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงรักษาสภาพจากสุนัขเพื่อเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในงานประจำวันสำหรับการประเมินสุขภาพสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0