ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium knowlesi ที่พบในลิงแสมที่สามารถติดต่อสู่คนในประเทศไทย