Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 4 0 0
  2024 การพัฒนาสมการมวลชีวภาพเหนือดินและใต้ดินเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของไม้รุ่น ในป่าธรรมชาติ บริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การศึกษาสังคมพืชและสัตว์ป่าบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์เพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 อิทธิพลของไฟป่าต่อพลวัตป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2022 โครงสร้างของสังคมพืช ความหลากหลาย และศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนของป่าดิบแล้งภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ 45 ปี บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 สังคมพืชและสมบัติของดินภายหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 14 ปี ในพื้นที่ป่าชายหาดบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเติบโตและศักยภาพของไผ่บางชนิดที่ปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 สังคมพืชและสมบัติของดินภายหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 14 ปี ในพื้นที่ป่าชายหาดบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 2 0 0
  2022 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 ความหลากชนิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำเห็ดป่ามาใช้ประโยชน์ เพือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศ ความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การเติบโตและศักยภาพของไผ่บางชนิดที่ปลูกฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การกักเก็บคาร์บอนและการประเมินผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง บริเวณสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าแบบผสมผสานในพื้นเกษตรและป่าเสื่อมโทรมบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2020 แปลงปลูกป่าสาธิตไม้มีค่าตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0