ความหลากชนิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำเห็ดป่ามาใช้ประโยชน์ เพือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2021 exฐาปนา ฉาบไธสง, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกและอุณหภูมิในการเก็บรักษาสปอร์เห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) ต่อการเติบโตและการเกิดรากเอคโตไมคอร์ไรซาของกล้าไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus)", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 83-94
Publish Year National Conference 1
2021 exปาริชาด แสงงาม, exฉันท์ทิพา ศรีดาวงษ์, exซูลฟา หยีราเหม, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความทนแล้งของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีและไม่มีเห็ดเผาะหนัง", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย