สังคมพืชและสมบัติของดินภายหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 14 ปี ในพื้นที่ป่าชายหาดบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง