Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของธูปฤๅษีเพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของธูปฤๅษีเพื่อการควบคุมไมยราบยักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 24 3 0 0
  2022 ศึกษากลุ่มสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่าย Caulerpa ที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดพฤกษเคมีในสาหร่ายเศรษฐกิจ Caulerpa เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของน้ำคั้นหยวกกล้วย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 การเพิ่มปริมาณสารพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสารชักนำให้เกิดความเครียด ในต้นอ่อนทานตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2017 การตรวจสอบปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของเทียนบ้าน (Impatiens balsamina L.) หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2017 การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบคราสซูลชียนแอซิดเมแทบอลิซึมของกระเทียมนา: พืชน้ำใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอล และสารแอนโทไซยานินในผักพื้นบ้านบางชนิด หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2015 ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 1 0 0
  2014 การศึกษาศักยภาพทางอัลลิโลพาธิของวัชพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) 4 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2014 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0