การศึกษาศักยภาพทางอัลลิโลพาธิของวัชพืชบางชนิด

Publish Year International Journal 1
2019 exS. Perveen, exM.N. Mushtaq, exM. Yousaf, exM.R. Waqas, exM.R. Ashraf, exM.I. Awan, exS. Hashim, inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Potent phenolic allelochemicals from Celosia argentea var. cristata L. leaf extract based on bioactive fractions", Allelopathy Journal, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 27-34
Publish Year National Journal 3
2018 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, exกนกรัตน์ บุญรักษา, exณัฐชนา เซ่งเซี่ยง, "การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและผลความเป็นพิษต่อพืชของสารสกัดหยาบจากใบไมยราบ (Mimosa pudica L.)", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 129-136
2016 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลทาง allelopathy ของวัชพืชบางชนิดต่อการงอกและการเติบโตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 771-776
2016 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกนกรัตน์ บุญรักษา, exนางสาวปรียานุช สำลี, "ผลของสารสกัดหยาบจากไมยราบและหญ้าขนต่อการงอกและการเติบโตของต้อยติ่ง", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2016, หน้า 777-782
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Investigation of allelopathic potential of some weed species", 2014 AAACU General Assembly and Conference “Agriculture for the Next Generation”, 7 - 10 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย