หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

Publish Year National Journal 3
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, exแหลมไทย อาษานอก, exรุ่งรวี ทวีสุข, exณภัค กรรณสูต, "การสืบต่อพันธุ์ป่าริมน้ำภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 31-42
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิต ถิ่นกำแพง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-9
2016 exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, exวันชัย สุขราช, exอมรรัตน์ ด้วงคำ, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 121-137
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย