หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, exThaweesakdi Boonkerd, "Asplenium appressifolium (Aspleniaceae), a new species from Thailand", Nordic Journal of Botany, ปีที่ 39, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021
2020 exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Maximum entropy modeling for the conservation of Hopea odorata in riparian forests, central Thailand", Biodiversitas Journal of Biological Diversity, ปีที่ 21, ฉบับที่ 10, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 4663-4670
2019 exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Environmental factors related to community-level functional traits in limestone hill forests along an altitudinal gradient: a case study in northern Thailand", Forestry Studies, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 86-99
Publish Year National Journal 3
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, exแหลมไทย อาษานอก, exรุ่งรวี ทวีสุข, exณภัค กรรณสูต, "การสืบต่อพันธุ์ป่าริมน้ำภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลำพูบางกระสอบ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 31-42
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิต ถิ่นกำแพง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-9
2016 exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, exวันชัย สุขราช, exอมรรัตน์ ด้วงคำ, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, "ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 121-137
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 18 - 19 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย