Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.พลศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 ศูนย์กลางความรู้ศิลปะมวยไทยสู่ระดับโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 5 6 1 0
  2023 การวิเคราะห์ระดับความหนักและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันฟุตซอล:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬาชายและหญิง และช่วงเวลาในการแข่งขันที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2023 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นสนามที่มีผลต่อความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันฟุตซอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษสำหรับนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 0 0 0 0
  2021 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค โดยใช้ลู่วิ่งทรงโค้งที่ไม่ใช้มอเตอร์ สำหรับนักกีฬาประเภททีม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 0 0 0 0
  2020 ชุดอุปกรณ์การทดสอบความเร็วที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาฟุตซอล หัวหน้าโครงการ ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์ความระดับความหนักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลทิเมท ในนักกีฬาระดับชั้นเลิศ หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2019 การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การเปรียบเทียบการฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กบนพื้นสนามหญ้าจริงและสนามหญ้าเทียมที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การตอบสนองทางสรีรวิทยา และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การสร้างชุดอุปกรณ์การทดสอบความเร็วที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักกีฬาฟุตซอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การศึกษาสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคจากการทดสอบบนลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ ในนักกีฬาประเภททีม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ผลของการเลือกฟังเพลงขณะวิ่งบนลู่กลที่ระดับความหนักต่าง ๆ ต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการรับรู้ความเหนื่อย และระยะเวลาการออกกำลังกาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การสร้างชุดวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยระบบจีพีเอส สำหรับนักกีฬาประเภททีม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 โปรแกรมฟุตซอลเชิงนันทนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน:ผลทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของ มก. สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย 0 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นสนามที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาฟุตซอล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตบอลสำหรับการประเมินสมรรถภาพด้านแอโรบิค ในนักกีฬาระดับสมัครเล่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 0 0 0
  2020 การพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวที่เฉพาะเจาะจงตามรูปแบบการเคลื่อนที่สำหรับนักกีฬาแบดมินตัน หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2018 องค์ประกอบร่างกาย สมรรถนะทางกลไก และทักษะการจัดการ ความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ผลของโอเมก้า 3 และการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงต่อองค์ประกอบของร่างกาย การเผาผลาญพลังงานและการระบมของกล้ามเนื้อในผู้ชายน้ำหนักเกินและอ้วน ผู้ร่วมวิจัย BASF South East Asia Pte Ltd (UEN 197801536N) of 7 Temasek Boulevard, #35-01 Suntec Tower One, Singapore 038987 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความต้องการทางสรีรวิทยาและการวิเคราะห์เกมการแข่งขันเทนนิส: การประยุกต์ใช้กับการฝึกซ้อมและการทดสอบสมรรถภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศ หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2014 ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2 0 0 0
  2013 การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬามวยปล้ำ หัวหน้าโครงการ การกีฬาแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา หัวหน้าโครงการ บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด 0 0 0 0