การพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

Publish Year International Conference 3
2015 exนางสาวกมลวรรณ พุดแก้ว, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of a 4 week Combined Resistance and Vertimax Training on the 40-Meter Sprint", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exนายพิมลศักดิ์ ภูวิภิรมย์ , inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Wearing Compression Quad Sleeves During and After Plyometric Training on Subsequent Muscle Performance", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exSuwanee Phaisansombat, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Pipat Cherdrungsri, "Effect of Inspiratory Muscle Strength Training on Weightlifting Performance", The 6th International Conference on Sport and Exercise Science, 25 มิถุนายน 2015, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2017 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมสำหรับเครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา", Kasetsart University, 2017