ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย

Publish Year National Journal 2
2016 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, "ลักษณะสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายในนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างระดับอายุและระดับผลสำเร็จของการแข่งขัน", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 218-232
2016 exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนไทย:จำแนกตามรุ่นอายุและระดับความสำเร็จในการแข่งขัน", วารสารพลศึกษา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 233-245