การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล

Publish Year National Conference 2
2020 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ มณีใส, "การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1, 4 กันยายน 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exนายณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การวิเคราะห์ระดับความหนักของเกมการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย