Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การวิเคราะห์ไฟโตลิทของข้าวและความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซิลิคอนด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 16 1 0 0
  2022 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานเฟิร์นสกุลก้านดำ (Adiantum L.) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสของเฟิร์นสกุล Microsorum ที่ได้รับการกระตุ้นการผลิตสารสเตียรอยด์พืช (Phytoecdysteroids) ด้วยไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562 1 0 0 0
  2017 การทบทวนอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ Cyatheaceae Marsileaceae และ Ophioglosaceae ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2017 ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การสกัดและการแยกสารพฤกษเคมีจากเฟิร์น Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 1 0 0
  2014 การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ทบทวนอนุกรมวิธานของเฟิร์นสกุล Microsorum Link ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ข้อมูลการถอดรหัสของกระบวนการสังเคราะห์สารกลุ่ม Phytoecdysteroids ในเฟริ์นสกุล Microsorum sensu Link ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย National Research Foundation of Korea 1 0 0 0