การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานเฟิร์นสกุลก้านดำ (Adiantum L.) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด, "An updated account of Adiantum (Pteridaceae: subfamily Vittarioideae) in Thailand", Australian Systematic Botany, ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2023, หน้า 437-456