การสกัดและการแยกสารพฤกษเคมีจากเฟิร์น Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel.