Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การสำรวจการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ถั่วเหลืองในอาหารไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้ง และปู) แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 2 0 0
  2021 เทคโนโลยีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในแมลงกินได้และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแมลงกินได้เป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังแบบสะกิดจากอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Morinaga Institute of Biological Science Co., Inc. Morinaga Bio-Science(Thailand) Co., Ltd. 0 0 0 0
  2013 การทดลองผลิตฃุดทดสอบ iNsulin และ Food allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Morinaga Institute of Biological Science., Inc 0 0 0 0
  2012 การทดลองผลิตชุดทดสอบ Insulin และ Food Allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN 0 0 0 0
  2012 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand ผู้ร่วมวิจัย Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN 2 1 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย MAFF-MORINAGA,JAPAN 2 0 0 0
  2009 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย MAFF-Morinaga 0 0 0 0