Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 2 0 0
  2020 อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย กรณีศึกษา: ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำรวจตัวอย่างซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตฝรั่งของเกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกร ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนงานวิจัยภาควิชาส่งเสริมฯ 0 0 0 0
  2017 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสู่สังคม ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2016 Needs of farmers to develop agricultural tourism to AEC study Kanchanaburi. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 สหกรณ์การเกษตรกับบทบาทการพัฒนาความรู้ของสมาชิกเกษตรกร กรณีศึกษา สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 แนวทางการปรับทัศนคติเยาวชนที่มีต่อภาคการเกษตร กรณีศึกษาความคิดเห็นจากคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การจัดการความรู้เพื่อการเลี้ยงโคขุนอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา เกษตรกรปศุสัตว์ต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร : กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2018 การยกระดับศักยภาพการผลิตแตงโมในเกาะสุกร จังหวัดตรังโดยระบบสารสนเทศทางการเกษตร หัวหน้าโครงการย่อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 1 0 0 0
  2008 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
  2008 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0