อิทธิพลของครอบครัวต่อการเลือกศึกษาต่อของเยาวชนในประเทศไทย กรณีศึกษา: ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำรวจตัวอย่างซ้ำ