ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร : กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

Publish Year National Journal 1
2012 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, "ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 21-28