แนวทางการปรับทัศนคติเยาวชนที่มีต่อภาคการเกษตร กรณีศึกษาความคิดเห็นจากคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, "การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวนทั ี่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช, 21 - 22 มิถุนายน 2018, อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย